អក្សរសាស្រ្តខ្មែរ (ជុំទី២)

ព្រះ​រាជ​ពិធី​បុណ្យ​អុំ​ទូក ​បណ្តែតប្រទីប​សំពះ​ព្រះ​ខែ​ និង​អកអំបុក​​​

ពីមួយឆ្នាំ ទៅមួយឆ្នាំ ប្រទេសកម្ពុជា តែងតែប្រារព្ធពីធីបុណ្យ និងមានការឈប់សម្រាក យ៉ាងច្រើន ដែលពីធីបុណ្យទាំងនេះ គឺជាពិធីបុណ្យសាសនា និងប្រពៃណីជាតិ ។​ ពិធីបុណ្យភាគច្រើន ត្រូវបានគេប្រារព្ធ ដោយប្រវត្តិសាស្រ្ត ដ៏យូរលង់ណាស់មកហើយ ម៉្យាងទៀត ក៏មានហេតុផល មួយចំនួន ដែលប្រជាជនប្រារព្ធ ផងដែរ ។​ ពិធីបុណ្យភាគច្រើន ត្រូវបានគេប្រារព្ឌ មួយឆ្នាំមួយដង ហើយពិធីធំៗ ទាំងនោះមានដូចជា​ ពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរ បុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌ ពីធីបុណ្យអុំទូក និងជាច្រើនទៀត ។ ខែវិច្ចការ ក៏បានមកសល់ ប្រទេសកម្ពុជា មានពីធីបុណ្យមួយ ត្រូវប្រារព្ធគឺ ពីធីបុណ្យអុំទូក ។​ លោកគ្រូរបស់ខ្ងុំ បានឪ្យពួកយើង ធ្វើការងារស្រាវជ្រាវមួយ ទាក់ទងនឹងពីធីបុណ្យនេះ ។ បន្ទាប់ពីធ្វើ គំរោងការងារស្រាវជ្រាវនេះ​ ខ្ងុំទទួលបានចំណេះដឹង និងព័ត៏មាន​យ៉ាងច្រើន ។ ​ក្នុងគំរោងនេះ គឺយើងធ្វើការស្រាវជ្រាវ ទាក់ទង នឹងប្រវត្តិសាស្រ្ដនៃពិធីបុណ្យ ពេលវេលាប្រារព្ធ ពាក្យពិបាក និងច្រើនទៀត ។ ពិធីបុណ្យអុំទូក ត្រូវបានប្រារព្ធមួយឆ្នាំមួយដង​ បន្ទាប់ពីរដូវវស្សាបានបញ្ចប់ មានរយះពេលបីថ្ងៃ ចាប់ពីថ្ងៃ ១៤ កើត ដល់ថ្ងៃ ១ រោចខែកត្តិក ដែលមានព្រះចន្ទ័ ពេញបរមី ។ ព្រះរាជពិធីនេះ ត្រូវបានប្រារព្ធ នៅទន្លេចតុមុខ ព្រះរាជដំណាក់ កំពង់ផែខាងមុខ ព្រះបរមរាជវាំង ។

STEM, Round 2

In the round two, we’ve started a new lesson from periodic table to chemical bonding. There are three types of bond which are ionic bonds, covalent bonds, metallic bonds. I will explain you to all of these concepts.

Chemical bonding

Chemical bonding is the attraction of elements combine together to from another chemical compound, which occurs when atoms share or transfer violent electrons. Violent electrons are the electron that locate in the outer energy level of an atom. For example: water is a chemical compound (H20). Water molecules always make up of two atoms of hydrogen and one atoms of oxygen.

Ionic bonds

Ionic bonds form when atoms of a metallic element give up electrons to atoms of a nonmetallic element. It is the force of attraction that holds positive and negative ions together. For example:Between sodium and chlorine. Sodium has 11 valence electrons and chlorine has 17 valence electrons. Sodium has 1 valence electron left so it gives to chlorine, the one who need 1 more valence electron to be stable.

Covalent bonds

A covalent bond is the force that holds two atoms together that they share each electrons. They form only between atoms of nonmetals which may be the same of different elements.

Metallic bonds

A metallic bond is the force between positive metal and the valence electrons that shares with other ions of the metal.

Multimedia, Round 2

In Multimedia class, this round we mostly focused on Pixar story structure called digital storytelling. We created a story based on the structure, which is to keep this story includes in Multimedia tools such as podcast, video and more. We also did a activities which we watch short video story and we identified the story structure. There are six steps in Pixar story structure includes Once upon a time there was, Every day, One day, Because of that, Because of that and until finally. Once upon a time is the way to introduce the daily life of the character in the story, Everyday describes the action and activities that the character do, One day describe the day that the problem happens in the story, Because of that means because of the problem what happens next?, Until finally means the end of the story.

Here is a link to my story!

https://docs.google.com/document/d/1Wi9tCAeYeMSmeJuz3xddBO4HWL96gaa_BMvr0nX6mcA/edit

One of the other theme is about photography basics, which we learned how to take good pictures. We also learned about the settings camera such as exposure, shutter speed, ISO and aperture. We were also looking through some camera shot types such as long shot, full shot and more.

Outdoor Leadership Exploration

Outdoor Leadership Exploration becomes one of my favorite exploration. A very enjoyable experiences I’ve got from both during class and outside of class which is during trip. I’ve gained so much knowledge of leader the participants and myself that involve during outdoor. I’ve realized how such a beautiful of nature and wilderness that we have during outdoors. However, This exploration changes my conscious to be appreciate to my admirable environment around me, as well as to supports and keep all the natural resources. It’s help me a lot of my future as well. We went to two trips which are in Kirirom National park and Mondulkiri province. One of the memorable moments is in Mondulkiri Trip.

Reflection: Trip to Mondulkiri province

I would say that, this was  a really wonderful trip ever which we traveled to Mondulkiri province for four days during outdoor leadership exploration. our goals was to learn how to survive in outdoor  while meeting challenges. It was such an amazing experience for my future, as will as take a step of preparation for later. It was a wonderful time of spending with my friends and facilitators, which is a great chance for all of us to get deeply know each other. An opportunity, with not many Cambodian children get the chance to do was extremely huge appreciate from me. In addition, I’m extremely thankful to nature around the place in Mondulkiri that let us to explore you, to know you and to appreciate you which made this trip to a word called “indescribable” to me and my opinion.

As a Cambodian girl, I will raise awareness to others human about how to get survive in outdoors, as well as to let them appreciate that the nature, or this special nature’s resources that we have right now in Cambodia. On the other hand, after travelling to this province, Mondulkiri becomes one of my favorite province. when I was there, every single minute I could see a great view with full of mountain, trees, and the sound of the animal s, birds singing along the way. As we are outdoor leaders, we have our core value promises while on the trip, which are help, respect each other, always encourages everyone, determination and more. While having fun, we’ve learned so many things which let us to experience and explore new adventures around us. For example, If I lost in the forest, I could know how to survive and believe in myself, whenever on an adventure.

In this trip, we were cooking by yourself, finding food, water, hiking together, packing stuff together, which becomes a wonderful adapting with friends, animals and nature. Especially, we were marking fire without using lighter, even though it didn’t work but we tried our best. I‘ve learned to resume people around me and myself. IN addition, the activities that we did during this trip were talking about self reflection, hiking the mountain, drawing and writing the view with the nature. As this is my second time in Mondulkiri, I felt more believe in myself, felt more confidence while hiking and go outside of campus. Every time I am in nature, I felt fresh and happy and I didn’t think of anything else beside keeping myself warm, calm, with a beautiful green species all around me. I’ve released all off my stress, release all of my conflict or homework at school.

On the second day of our trip, we went to Leng Truk waterfall. It was my second time there but I still want to go there again. Before we can get to that Waterfall, we need to hike up and down the mountains with small, big route along the trees. We hiked for 45 minutes to get there with our guide. He was really friendly and he is Pnong, which is one of the ethnic group in Cambodia. Along the way, he told us about the farm, the crops that the indigenous group grow on the mountain, as well as the way of living that they depends on agriculture sector.

After we get there, we started to cook some fish and ethnic soup. I like the way he used the natural resource to clean and to cook the food, which he used the bamboo to put in the fish mouse as a stick while grilling the fish. one the other hand, we used the bamboo to cook the soup inside and use the grass to clean the bamboo. After that we had a great lunch together. On the night time, I saw three shooting stars and star in the morning. I was very happy to see that and wish what I want too. On the third day, we tracked to two waterfalls about 12 kilometers. they are very big and beautiful with many people visiting there and having fun. During the hiking, I was a little tired but I had fun with my friends. During the walk, we were rested in a big grassland, and we played some games and take a lot of picture. What a Lucky day! we saw a big sun set up the mountain.

Finally, I have a lot of fun and realize how such a beautiful place in my country, especially the happiness of people face during hiking. I wish that all the people aware of the environment just like I do and stop throwing trash everywhere. The way we do this, it could start tourist come to explore our country. The best thing that I hope is to have the same amount of nature in the next few years.

Math, Round 2

In the second round of the year, we finished our 5 A textbook and workbook. One of the lesson in math class is about geometry which mainly talking about perimeter, Area and surface area. Along this lesson, we did activities such cutting out paper into shapes and exercise in the textbook and workbook. In the geometry lesson, we focused on some shapes such as square, rectangle, triangle and parallelogram. I think find perimeter or area of the shapes is not really difficult, unless you know the rule of solving the problems of each shape. One of the interesting lessons is surface area. There are several shapes such as rectangular prism, triangular prism, rectangular pyramid and triangular pyramid. By knowing the area of each face, we can know the the surface area of the shapes.

For example: A cube with the length of 5.

Surface area: 6 x (5 x 5) = 150

(Photo by Code.org)

In addition, in math class we learned algebra course through computer science which in a website called code.org. In the course, there are fun activities and problems that we can do. I am enjoying using this website to learn algebra through computer science.